HÉTFŐ ESTE 8 15.BAJNOKSÁG JÓL INDUL A HETED.

QuizNight.hu Quiz Studio Kft.

„NAPI QUIZ”

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Szervező

A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Quiz Studio Kft. (székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 36.) továbbiakban: ”Szervező”. Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Lounge Communication Kft. (székhely: 1022 Budapest, Tövis utca 10.) (továbbiakban: ”Lebonyolító”), a nyereményt adó Szerencsejáték Zrt. (1015 Budapest, Csalogány utca 30-32) (továbbiakba: “Nyereményadó”), és a Szervező együttesen látják el.

A Játék résztvevői

2.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 3. pontjában írt időtartama alatt a Részvételi játékszabályzat elfogadásával, annak alapján, továbbá az Adatkezelési szabályzat elfogadásával regisztrál a youtube adásban megadott felületen vagyis a regisztráció menüpont alatt megadja következő valós adatait: teljes név, e-mail cím, továbbá a Játék időtartama alatt válaszol az összes feltett kérdésre.

Ezen regisztrációval a Játékos hozzáférést biztosít a Szervezők, illetve a Lebonyolító részére („Regisztráció”) adataik kezeléséhez a Játék lebonyolítása végett. A Regisztrációt a későbbiekben bejelentkezés után törölheti a felhasználó, ez esetben kérését az almos@quiznight.hu email címre szükséges elküldenie. Azonban ebben az esetben elveszti a felhasználó a jogosultságát a nyereményekre és a játékban való részvételre.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a regisztráció során a Játékos elfogadja a jelen részvételi játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájáruljon adatainak az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.

3. A Játék időtartama

A Játék 5 alkalommal kerül megrendezésre
2024. 02. 29. este 6 óra
2024. 03. 01. este 6 óra
2024. 03. 04. este 6 óra
2024. 03. 05. este 6 óra
2024. 03. 06. este 6 óra
minden alkalommal este 6 óra 00 perctől a 14 kvízkérdés végéig tart („Játék Időtartama”), előre láthatólag este 6 óra 15 percig. A Játékban kizárólag csak a forduló napján történt érvényes regisztrálók vesznek részt.

4. A Játék menete

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos az összes, mindösszesen 14 kvízkérdésre választ adjon a játék platformján.

A játék menete:
18 óra 00 perc kezdés: Csatlakozás a QuizNight.hu youtube csatornájának Youtube Live showjába, quizmester Bartha Álmos ismertetik a játék menetét és a válaszlapokhoz szükséges rövid regisztrációt. Ekkor szükséges regisztrálni, a személyes adatokat megadni, a válaszokat pedig majd a regisztrációs linken keresztül lehetséges elküldeni.
A regisztrációkor személyes adatokat nem kell meg adni, a nyeremények kézbesítéséhez a megadott email címen fogjuk a kapcsolatot felvenni.

18 óra 5 perc: Játékba való regisztráció lezárulta, quiz tényleges kezdési időpontja.
18 óra 5 perc - 18 óra :15 perc: A quiz kérdések bemutatása, válaszok beküldésének határideje.
18 óra 15 perc: Válaszok beérkezésének határideje. A quizmester ismerteti a győztest, a játék lezárul, későbbi napon folytatódik.

A játék menetében az élő bejelentkezés végett előfordulhatnak időbeli csúszások, így az időpontok tájékoztató jellegűek.

Regisztráció, válaszok beküldése:
A regisztrációs link a Youtube Live videó posztjában lesz elérhető, a Live kezdetekor

Az élő QuizNight első 5 percében lehet regisztrálni, a válaszlapot szükséges kitölteni, a regisztrációs adatokat megadni. A regisztráció a válaszlapok beküldésével egy idejűleg történik.
Előzetes regisztráció nem szükséges.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt javasoljuk, hogy kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

Pontozás
Összesen 13+1 kérdés:
13 kérdés kérdésenként 100 pontért, de a 100 pontot csak az első helyes válaszadó kapja meg, a sorban következők 1-1 ponttal kevesebbet kapnak mindig.
A játék végén egy szétcsapás kérdés, amivel az azonos pontszámú játékosok közötti sorrendet állapítják meg a szervezők. Ennek a pontértéke szintén 100 pont..
Minden kérdés megválaszolására kb. 20 másodperc áll rendelkezésre.
Minden kérdésre adott választ lehet javítani, de csak a beküldésig. A 20 másodperc leteltét követően azonnal kiderül a válasz helyessége.

6. A Játék nyereményei és a nyertesek személyének meghatározása

A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

Minden megadott napon a legtöbb pontot elérő játékos 15’000 Ft értékű sorsjegyet nyer a Nyereményadó jóvoltából.

A nyeremények kézbesítéséhez a Lebonyolító a Szervezőtől kapott email címen veszi fel a kapcsolatot a nyertes játékossal.
A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 7.1. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

7. A nyeremények átvétele, az átvétel elmulasztásának következményei

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

7.1. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele érdekében.

7.2. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 30 napos határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

7.5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A kizárás miatt, a Szervezővel vagy Lebonyolítókkal szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani vagy kárigényt érvényesíteni.

8. Adózási kérdések

8.1. A nyeremények után esetleges fizetendő adó összegét a Nyereményadó viseli és fizeti.

8.2. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének jogcímét az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályzatot.

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék lebonyolítását szolgáló szoftver teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségüket kizárják.

10. Záró rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervező fenntartja valamennyi Játékos ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint annak visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon járt el.

A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek (joghatóság).

Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szervező és Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Játékos által megadott személyes adatokat Szervező bizalmasan, a hatályos uniós és magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, a Játékos személyhez fűződő jogait mindenkor tiszteletben tartja. A Játékkal összefüggő adatkezelői feladatokat az üzemeltető látja el, míg az adatkezelés során Lebonyolító adatfeldolgozói feladatokat lát el.

Szervező megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért; az adatkezelés során tudomására jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédeni azokat a különböző kockázatoktól, így különösen: jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól
Jelen adatvédelmi nyilatkozatban írtak összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:

a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK.

A résztvevő a Játékban történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat – vezetéknév, keresztnév, email cím – a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Quiz Studio Kft. (székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 36.) valamint a Longe Communication Kft. (székhely: 1022 Budapest, Tövis utca 10.), a nyereményt adó Szerencsejáték Zrt. (1015 Budapest, Csalogány utca 30-32) mint adatfeldolgozók végzi. Mind a Szervező, mind a Lebonyolító mind a Nyereményadó a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezelik.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a megjelölt Lebonyolító kivételével – nem továbbítja, és a Játék lezárását követő 30 munkanap múlva megsemmisíti.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kizárólag abban az esetben kezelhetőek jogszerűen, ha ahhoz Ön hozzájárul. Amennyiben személyes adataidat nem kívánja megadni, illetve azok kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, az adatszolgáltatást, illetve hozzájárulását megtagadhatja, azáltal, hogy a Játékban nem vesz részt, vagy adatait nem adja meg, a rendszerbe azokat nem viszi be.

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. A) pont). Az adatszolgáltatás önkéntes, mindazonáltal a Játékban történő részvétel a jelen szabályzatban meghatározott adatok közlését szükségessé teszi.


Szervezőnek az alábbiakban meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása Ön, mint a Játékban résztvevő személy részéről önkéntes.

Szervező a Játék lebonyolítása, továbbá a nyeremény átadásának felelősség vállalási érdekében kezeli az adatokat.
Szervező a következő adatokat kezeli: Játékos teljes neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve a nyertesek további személyes adatait: lakcíme vagy kézbesítési cím


A Játékban való részvétellel a Játékos egyidejűleg elfogadja jelen tájékoztatóban rögzítetteket.
Tekintettel az előbb írtakra, a felhasználó elfogadja, és kifejezetten kijelenti: hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a megadott személyes adatok tekintetében adatkezelést végezzen, illetve, hogy személyes adatait kezelje.

A Játékos a megadott adatokat bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti a Szervezőtől.
Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező az ajándék átadását megelőzően, amennyiben ez szükséges - személyazonosító igazolvány alapján - leellenőrizze.


A Játékos(ok) a játékban való részvétellel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatkezelés időtartama: A Szervező a Nyeremény átvételét követő 15. naptári nap végéig kezeli a Játékos(ok) Játék során megadott adatait.

Szervező a következő társaságokat vonja be a Játék lebonyolítása érdekében az adatkezelésbe:
- Quiz Studio Kft. (Cg: 01 01 09 396921)
- Lounge Communication Kft. (Cg: 01 09 329216)
- Szerencsejáték Zrt. (Cg: 01 10 041628)

Játékos kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; továbbá kérheti adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Szervező a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül teljesíti. A Játékkal összefüggő adatvédelemi kérdéseket a Szervező következő email címre lehet megküldeni: almos@quiznight.hu

Amennyiben Játékos az adatkezelést sérelmesnek tartja, tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Játékos kötelességet vállal arra, hogy az űrlap kitöltése során kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért Játékos felel. Amennyiben a Játékos valótlan adatokat rögzít, vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési szabályok szerint felel.

Szervező fenntartja jelen szabályzat egyoldalú módosításának jogát.

A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek.

QUIZ STUDIO KFT
1133 Budapest, Gogol utca 36.
T. +36209193298
E. INFO@QUIZNIGHT.HU
Kapcsolat

MI AZ A QUIZNIGHT? BAJNOKSÁG RENDEZVÉNYEK cdn_helper